Centrul de Medicină Legală dispune la moment de funcție vacantă de economist-șef (1,0 salariu) și 0,5 salariu de contabil-achiziții.

 1. Cerinţele postului pentru funcția de economist șef:

 Studii:studii superioare de specialitate în economie;

Experiența profesională:

 • deținător al diplomei de studii superioare de specialitate în economie;
 • cel puțin 2 ani;

Competențe:

 • Cunoștințe: profesionale, normative în domeniul economic, contabil, financiar, fiscal, securitate și sănătate în muncă, limba română vorbit fluent și scris.
 • Abilităţi practice: planificare, organizare, coordonare, lucru în echipă, utilizare a mijloacelor tehnice de calcul (calculator și accesorii) și tehnologiilor informaționale (pachetul de aplicații de procesare a textelor, tabelelor, prezentărilor, poșta electronică, internet).
 • Atitudini (calităţi personale): responsabilitate, respect, receptivitate față de reforme, inițiativă, tendință spre dezvoltare profesională, toleranță, empatie, echitate, aptitudini deontologice.

Scopul general al funcției: asigurarea organizării și desfășurării activității financiare-economice în conformitate cu prevederile legislației de evidenţă contabilă şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Funcții (sarcinile de bază ale funcției):

 1. cunoașterea, exercitarea atribuțiilor și obligațiilor din legislația financiar-contabilă, actele

normative ale Ministerelor de resort și CML ce îi reglementează activitatea profesională;

 1. elaborarea propunerilor și estimărilor de buget: dezagregarea, modificarea, ajustarea la necesităţile instituției și argumentarea pentru ministerele de resort;
 2. verificarea/ perfectarea calculelor prezentate în contracte ( procurarea bunuri, prestări servicii, locațiune, etc.)
 3. prezentarea anuală către Ministerul de resort informaţiilor ce ţine de tinerii specialiști, cu indicarea calculelor necesare, conform circularei;
 4. analiza lunara a fondului de salariu, cu divizarea cheltuielilor pe categorie de personal;
 5. analiza lunară a tabelelor de pontaj cu evidența registrului timpului de muncă;
 6. analiza lunară a statelor de personal și prezentarea raportului către ministerele de resort,
 7. perfectarea anuală și la necesitate conform formelor în vigoare listelor tarifare și a schemei de încadrare;
 8. perfectarea rapoartelor statistice conform formelor în vigoare;
 9. întocmirea și prezentarea rapoartelor și notelor explicative pentru darea de seama semestrială şi anuală;
 10. perfectarea calculelor pentru propunerile de majorare a salariului efectivului, calculelor pentru catalogul de preţuri în conformitate cu legislația în vigoare;
 11. perfectarea scrisorii pentru premierea (trimestrial) și intensitatea directorului;
 12. calcularea și stabilirea suplimentului lunar a remunerării din contul serviciilor cu plata în limita planului de finanţare aprobat;
 1. Cerinţele postuluipentru funcția de contabil-achiziții:

 Studii: studii superioare sau de specialitate în economie, contabilitate, drept;

 Experiența profesională:

 • deținător al diplomei de studii superioare sau de specialitate în economie, contabilitate, drept;

 Competențe:

 • Cunoștințe: profesionale, normative în domeniul achizițiilor, securitate și sănătate în muncă, limba română vorbit fluent și scris.
 • Abilităţi practice: organizare, lucru în echipă, utilizare a mijloacelor tehnice de calcul (calculator și accesorii) și tehnologiilor informaționale (pachetul de aplicații de procesare a textelor, tabelelor, prezentărilor, poșta electronică, internet).
 • Atitudini (calităţi personale): responsabilitate, respect, receptivitate față de reforme, inițiativă, tendință spre dezvoltare profesională, toleranță, empatie, echitate, aptitudini deontologice.

Scopul general al funcției: asigurarea organizării și desfășurării achizițiilor publice de bunuri și/sau servicii, conform planurilor de achiziții a instituției, precum și a celor urgente în conformitate cu prevederile legislației achizițiilor publice şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Funcții (sarcinile de bază ale funcției):

 1. cunoașterea, exercitarea atribuțiilor și obligațiilor din legislația achizițiilor publice, actele normative ale Ministerelor de resort și CML ce îi reglementează activitatea profesională;
 2. perfectarea planului de achiziții, conform devizului de cheltuieli aprobat în anul de gestiune;
 3. întocmirea proceselor verbale conform legii achizițiilor publice, precum și prezentarea dărilor de seama privind achiziile efectuate de instituție pe tot parcursul anului bugetar, conform cerințelor și în termenii stabiliți;
 4. întocmirea și prezentarea a contractelor de achiziții către Trezorerie, monitorizarea achizițiilor publice;
 5. întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții confrom legislației în vigoare;

Adresa juridică: MD-2025, mun. Chişinău, str. V. Korolenco, 8,

Persoana de contact: Solovei Galina, şef serviciu Resurse Umane, tel. (022)738274