Funcţii vacante

 

Centrul de Medicină Legală,

instituţie publică pe lângă Ministerul Sănătăţii al RM, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinii legale;

 

Adresa juridică: MD-2025, mun. Chişinău, str. V. Korolenco, 8, anunţă repetat iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcţii vacante:

 I. Expert judiciar medico-legal:

 1. Expert judiciar medico-legal biolog, secţia Biologie medico-legală –  4
 2. Expert judiciar medico-legal toxicolog, secţia Toxicologie medico-legală – 3

Cerinţele funcţiei:

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acţiona cu discernământ;

3) studii superioare;

4) studii postuniversitare în domeniu;

5) atestat în calitate de expert judiciar medico-legal;

6) nu are antecedente penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

7) cunoaşterea limbii de stat;

8) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel), utilizarea   Internetului şi a poştei electronice;

9) reputaţie ireproşabilă;

10) apt de muncă, fizic şi psihic

11) avantaje – instruiri în domeniul profesat;

– publicaţii ştiinţifice sau ediţii periodice;

– participări la foruri ştiinţifice (naţionale sau internaţionale);

– cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională;

– activităţi de voluntariat;

– activitate în domeniu sau domeniu conexe

 II.Asistent-medical:

 1. Asistent-medical, Secţia medico-legală Edineţ           – 1
 2. Asistent-medical, Secţia medico-legală Călăraşi  – 1
 3. Asistent-medical, Secţia medico-legală Străşeni         – 1
 4. Asistent-medical, Secţia medico-legală Cantemir  – 1
 5. Asistent-medical, Secţia Tanatologie mun. Chişinău – 1
 6. Asistent-medical, Secţia Clinica mun. Chişinău – 1

 

 

Cerinţele funcţiei

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acţiona cu discernământ;

3) studii medii speciale;

4) cunoaşterea limbii române;

5) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel);

6) reputaţie ireproşabilă;

7) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

8) apt de muncă, fizic şi psihic.

9) avantaj – abilitatea de a lucra cu materialul biologic, inclusiv cadaveric;

– utilizarea Internetului şi a poştei electronice;

– activităţi de voluntariat;

 

III. Felcer-laborant:

 1. Felcer-laborant, secţia Toxicologie medico-legală – 3
 2. Felcer-laborant, secţia Toxicologie medico-legală – 3 (perioadă determinată)
 3. Felcer-laborant, secţia Biologie medico-legală – 2
 4. Felcer-laborant, secţia Medico-criminalistică – 1

 

Cerinţele funcţiei

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) studii medii speciale;

3) cunoaşterea limbii române;

4) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel);

5) reputaţie ireproşabilă;

6) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

7) apt de muncă, fizic şi psihic.

8) avantaje – abilitatea de a lucra cu materialul biologic, inclusiv cadaveric;

– experienţă de lucru în laborator (biologic, biochimic, transfuzia sângelui);

– utilizarea Internetului şi a poştei electronice;

– activităţi de voluntariat;

 

 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

1) cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări sau instruiri în domeniu, categoriei de calificare, etc.;

4) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă;

5) adeverinţă care atestă vechimea în muncă în specialitate

6) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că despre lipsa antecedentelor penale;

6) certificatul medical forma 086-e, narcologic şi psihiatric;

7) curriculum vitae;

8) copie a certificatului de căsătorie sau copii de pe documente care atestă schimbarea numelui în care în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

9) două referinţe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

  Dosarele vor fi depuse în secţia Resurse Umane a Centrului de Medicină Legală, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 16-30, pauza de masă 12-12.30.

Anunţ repetat, funcţii vacante

Data limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 04.10.2018

Persoana de contact: Solovei Galina, şef serviciu Resurse Umane, tel. (022)738274

Anunţ publicat 04.09.2018

 

 

 

Nr.Denumirea funcţiei pentru concursNumărul de unităţi vacanteData limită de depunere a dosarelor pentru concurs
1Expert judiciar medico-legal biolog404.10.2018
2Expert judiciar medico-legal toxicolog304.10.2018
3Asistent-medical604.10.2018
4Felcer-laborant904.10.2018

 

 

  METODOLOGIA evaluării candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante (descarcă)