Centrul de Medicină Legală,

instituţie publică pe lângă Ministerul Sănătăţii al RM, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinii legale;

Adresa juridică: MD-2025, mun. Chişinău, str. V. Korolenco, 8, anunţă repetat iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcţii vacante:

     I. Expert judiciar medico-legal:

1. Expert judiciar medico-legal, secţia medico-legală Cantemir – 0,5

2. Expert judiciar medico-legal, secţia Tanatologie medico-legală Chișinău –0,75

3. Expert judiciar medico-legal, secţia Tanatologie medico-legală Chișinău –0,5 ( perioadă determinată)

4. Expert judiciar medico-legal, secţia Psihiatrie medico-legală Chișinău –0,25

5. Expert judiciar medico-legal, secţia Psihiatrie medico-legală Chișinău –1,5 ( perioadă determinată)

6. Expert judiciar medico-legal, șef secție medico-legală Florești – 1,5 (perioadă determinată)

7. Expert judiciar medico-legal, secţia Biologie medico-legală Chișinău–1,0

8 Expert judiciar medico-legal, secţia Clinică medico-legală Chișinău –0,75


9. Expert judiciar medico-legal, secţia Expertize medico-legale în comisie – 1.0

Cerinţele funcţiei:

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acţiona cu discernământ;

3) studii superioare;

4) studii postuniversitare în domeniu;

5) atestat în calitate de expert judiciar medico-legal;

6) nu are antecedente penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

7) cunoaşterea limbii de stat;

8) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel), utilizarea   Internetului şi a poştei electronice;

9) reputaţie ireproşabilă;

10) apt de muncă, fizic şi psihic

11) avantaje – instruiri în domeniul profesat;

 • publicaţii ştiinţifice sau ediţii periodice;
 • participări la foruri ştiinţifice (naţionale sau internaţionale);
 • cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională;
 • activităţi de voluntariat;
 • activitate în domeniu sau domeniu conexe

  II.Asistent-medical:

 1. Asistent-medical, secţia Psihiatrie medico-legală staționară Chișinău   – 0,5
 2. Cerinţele funcţiei

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acţiona cu discernământ;

3) studii medii speciale;

4) cunoaşterea limbii române;

5) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel);

6) reputaţie ireproşabilă;

7) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

8) apt de muncă, fizic şi psihic.

9) avantaj – abilitatea de a lucra cu materialul biologic, inclusiv cadaveric;

 • utilizarea Internetului şi a poştei electronice;
 • activităţi de voluntariat;

III. Felcer-laborant:

 1. Felcer-laborant, secţia Toxicologie medico-legală – 0,5
 2. Felcer-laborant, secţia Biologie medico-legală – 1,0

Cerinţele funcţiei

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) studii medii speciale;

3) cunoaşterea limbii române;

4) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel);

5) reputaţie ireproşabilă;

6) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

7) apt de muncă, fizic şi psihic.

8) avantaje – abilitatea de a lucra cu materialul biologic, inclusiv cadaveric;

 • experienţă de lucru în laborator (biologic, biochimic, transfuzia sângelui);
 • utilizarea Internetului şi a poştei electronice;
 • activităţi de voluntariat;

             Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

1) cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări sau instruiri în domeniu, categoriei de calificare, etc.;

4) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă;

5) adeverinţă care atestă vechimea în muncă în specialitate

6) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că despre lipsa antecedentelor penale;

7) certificatul medical forma 086-e, narcologic şi psihiatric;

8) curriculum vitae;

9) copie a certificatului de căsătorie sau copii de pe documente care atestă schimbarea numelui în care în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

10) două referinţe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Dosarele vor fi depuse în secţia Resurse Umane a Centrului de Medicină Legală, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 16-00, pauza de masă 12-12.30.

Anunţ repetat, funcţii vacante

Data limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 24.09.2021

Persoana de contact: Solovei Galina, şef serviciu Resurse Umane, tel. (022)738274

Anunţ publicat 17.08.2021

Nr.Denumirea funcţiei pentru concursNumărul de unităţi vacanteData limită de depunere a dosarelor pentru concurs
1Expert judiciar medico-legal
7,75
24.09.2021
2
Asistent-medical
0,5
24.09.2021
3Felcer-laborant1,5
24.09.2021

Alt  personal:

lăcătuș -0,5 salariu

Audit intern (0,5 salariu bază- 2465 -2796,50 lei)

Cerinţele funcţie:

1) cetățean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acționa cu discernământ;

3) studii superioare în economie sau juridică

4) certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.;

5) nu are antecedente penale, sancțiunilor disciplinare şi administrative;

6) cunoașterea limbii de stat;

7) cunoașterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel), utilizarea   Internetului şi a poștei electronice;

8) reputație ireproșabilă;

9) apt de muncă, fizic şi psihic

Funcții (sarcinile de bază ale funcției):

 a) să activeze în conformitate cu cadrul normativ şi principiile fundamentale ale activității de audit intern;

 b) să elaboreze Carta de audit intern şi Programul de asigurare şi îmbunătățire a calității activității de audit intern;

c) să planifice şi să raporteze activitatea de audit intern, inclusiv rezultatele misiunilor de audit intern, în modul şi forma stabilite de către Ministerul Finanțelor;

d) să monitorizeze şi să raporteze implementarea recomandărilor de audit;

e) să informeze în scris conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice sau, după caz, organele de drept competente privind descoperirea unor indicii de potențiale fraude şi corupție;

 f) să informeze conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice şi, după caz, Ministerul Finanțelor cu privire la prejudiciile aduse independenței sau obiectivității activității de audit intern;

g) să remită Ministerului Finanțelor copia Cartei de audit intern, copia Planului strategic al activității de audit intern, copia Planului anual al activității de audit intern, copia Programului de asigurare şi îmbunătățire a calității activității de audit intern, precum și copia procedurilor pentru desfășurarea activității de audit intern;

 h) să-şi îmbunătățească cunoștințele, priceperea şi alte competenţe necesare prin participarea, anual, la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniu, cu o durată de cel puțin 40 de ore academice, cu excepția perioadei de suspendare a activității.

(temei: Legea 229/2010 privind controlul financiar public intern)

METODOLOGIA evaluării candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante (descarcă)