IMG_0012

COMUNICAT DE PRESĂ

        În legătură cu acțiunea de protest desfășurată în fața blocului administrativ al Centrului de Medicină Legală considerăm necesar a preciza următoarele.

Pe data de 14.03.2016 protestatarul a fost primit în audiență la directorul CML și a invocat refuzul medicului legist al secției raionale Cahul de a-i înmâna raportul de expertiză medico-legală ce-l viza. Medicul legist a explicat că la data de 12.03.2016, în temeiul ordonanței emise de Ofițerul superior de urmărire penală al IP Cahul, l-a examinat pe protestatar și a întocmit raportul de expertiză medico-legală pe care l-a înmânat personal ultimului pentru prezentare ofițerului de urmărire penală. Acest fapt era confirmat prin semnătura aplicată de protestatar în registrul expertizelor (constatărilor) medico-legale privind persoanele. Mai mult, la solicitarea conducerii CML Ofițerul de urmărire penală a informat în scris că ”… raportul de expertiză medico-legală din data de 12.03.2016 a fost prezentat la Ofițerul de urmărire penală de către protestatar personal la data de 12.03.2016, fiind anexat la materialele cauzei penale…”. Prin urmare, afirmațiile petiționarului privind refuzul înmânării raportului medico-legal nu și-au găsit confirmarea.

În conformitate cu actele normative, raportul medico-legal se elaborează în 2 (două) exemplare (original şi copie). Exemplarul nr.1 al raportului (considerat original) se prezintă ordonatorului expertizei, iar exemplarul nr.2 (considerat copie) se arhivează în secția medico-legală. Din contextul expus rezultă că Centrul de Medicină Legală nu are în posesie originalul raportului, ci doar copia acestuia. La insistența protestatarului de a obține raportul de expertiză, i s-a propus în cadrul audienței eliberarea unei copii autentificate de pe exemplarul nr.2 al raportului, propunere pe care a refuzat-o categoric, solicitând doar originalul.

La data de 7 aprilie curent, protestatarul a depus o plângere în scris, insistând asupra furnizării raportului medico-legal în original. Centrul de Medicină Legală a examinat în regim prioritar petiția și, exprimându-și repetat disponibilitatea de a-i furniza copia autentificată a raportului de expertiză medico-legală, la 08.04.2016 a expediat prin scrisoare cu aviz recomandat petiționarului un răspuns la care a anexat copia autentificată a raportului și copia notei informative a Ofițerului de urmărire penală din care rezultă că protestatarul a prezentat personal originalul raportului de expertiză medico-legală la IP Cahul.

Director Valeri SAVCIUC

   Medicina legală este o ştiinţă medicală fundamentală care, soluţionând probleme de ordin medico-biologic din practica judiciară, elaborează concluzii ştiinţifice, argumentate prin date obiective, în scopul stabilirii adevărului socio-juridic. Rezultatele expertizelor medico-legale sunt indispensabile în investigarea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanei, reprezentând un mijloc de probă fără de care asigurarea protecţiei drepturilor omului devine dificilă.
Prin intermediul cercetărilor sale (inclusiv ştiinţifice), medicina legală contribuie la realizarea profilaxiei traumatismelor şi morţii violente, susţine calitatea asistenţei medicale.
Serviciul medico-legal în Republica Moldova este reprezentat de Centrul de Medicină Legală, care are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiţiei prin efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale. În activitatea sa Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003, Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul de procedură civilă nr.255-XV din 30 mai 2003, Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.58 din 04.02.2010, normele dreptului internaţional şi alte acte normative.
În componenţa Centrului intră secţii republicane, amplasate în capitală, şi teritoriale, existente în toate centrele raionale ale republicii şi municipii, precum Chişinău, Bălţi şi Tighina. Fiecare secţie teritorială este pusă în serviciul comisariatelor de poliţie, procuraturilor, instanţelor de judecată şi populaţiei din unitatea teritorial-administrativă respectivă. În cadrul acestor secţii teritoriale pot fi examinate atât persoanele şi documentele lor medicale, cât şi cadavrele. Toate cercetările medico-legale de laborator se realizează în cadrul secţiilor republicane specializate.
Activitatea Centrului este realizată de director – Valeri SAVCIUC şi vicedirector – Andrei Pădure. Organul colegial de coordonare a activităţii şi a dezvoltării de perspectivă a Centrului în plan organizaţional-metodologic şi clinico-ştiinţific este Consiliul administrativ. Centrul de Medicină Legală, fiind bază clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău, contribuie la desfăşurarea procesului de învăţământ medical şi mediu din republică şi astfel – la formarea cadrelor de specialişti. Un aport deosebit în executarea cercetărilor medico-legale şi formarea specialiştilor medicali şi juridici calificaţi este adus de catedra Medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», colaboratorii căreia inclusiv participă la efectuarea celor mai complicate expertize, acordă suport metodologic şi consultativ, realizează cercetări ştiinţifice.

Поиск