IMG_0012

    Colectivul  Centrului de Medicină Legală aduce sincere felicitări profesorului universitar Gheorghe Baciu în legătură cu frumosul jubileu de 80 ani și îi urează  multă sănătate, prosperare și proiecte ambițioase realizate.

La mulți ani!

Conducerea CML

 

COMUNICAT DE PRESĂ

PRECIZARE

la reportajul ”Насильник, убивший девушку из Леова, приговорен к 30 годам тюрьмы” difuzat pe site-ul publika.md pe 12.07.2016
Prin prezenta, precizăm că afirmația din reportajul ”Насильник, убивший девушку из Леова, приговорен к 30 годам тюрьмы” difuzat de publika.md pe 12.07.2016, ora 11.22(http://ru.publika.md/nasilnik-ubivshiy-devushku-iz-leova-prigovoren-k-30-godam-tyurmy-_1890421.html) precum că expertul medico-legal din Leova a fost condamnat pentru violarea și omorul unei tinere nu corespunde realității. De fapt, urmărirea penală pe cazul omorului unei tinere a fost pornită în privința unui fost angajat în calitate de infirmier al secției medico-legale raionale Leova, care a activat doar în perioada august – decembrie 2015.

COMUNICAT DE PRESĂ

REPLICĂ

la reportajul ”Copiii bătuți sau violați, la expertiza medico-legală lângă morgă” realizat de Centrul pentru Investigații Jurnalistice din 06.07.2016
Prin prezentul, ne exprimăm dezacordul și indignarea față de informațiile făcute publice în reportajul ”Copiii bătuți sau violați, la expertiza medico-legală lângă morgă” realizat de Centrul pentru Investigații Jurnalistice și plasat pe adresa http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copiii-batuti-sau-violati-la-expertiza-medico-legala-langa-morga la 06.07.2016. Suntem de părere că informațiile prezentate nu reflectă pe deplin situația reală și, pe alocuri, contravin adevărului.
Conform legislației de procedură penală, una dintre probele obligatorii cu suport științific în procesul investigării crimelor îndreptate împotriva sănătății, integrității și vieții unui subiect uman este expertiza medico-legală, care se efectuează în subdiviziunile Centrului de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătății. Secția Clinică mun. Chișinău (la care s-a făcut referire în reportaj) asigură examinarea persoanelor vii și este amplasată în blocul administrativ al CML. Cercetarea cadavrelor are loc în blocul morfologic, situat în aripa opusă la o distanță de cca. 100 de metri, contrar afirmației din reportaj despre o distanță de numai câțiva pași. Mai mult, încăperea în care are loc primirea și eliberarea cadavrelor este ferită de toți vizitatorii CML, cu excepția rudelor răposaților. Acest mod de organizare este propriu tuturor instituțiilor de expertiză judiciară din spațiul european pe care am avut onoarea să le vizităm (România, Franța, Estonia, Portugalia, Bulgaria, Turcia ș.a.), dar și instituțiilor medico-sanitare de tip staționar din țară și de peste hotarele ei.
Considerăm drept distorsionată informația din reportaj potrivit căreia ”…cel puțin o dată pe zi un camion încărcat cu coșciuge transportează la cimitir „cadavre ale nimănui””, în realitate acest proces având loc în mediu o dată pe lună.
Conștientizăm că orice acțiune judiciară pentru fiecare victimă a unei agresiuni, și mai cu seamă pentru un copil, reprezintă o procedură deloc simplă și una stresantă. Tocmai din aceste considerente, în cadrul secției Clinice mun. Chișinău a fost creată și dotată o încăpere separată pentru examinarea copiilor și minorilor. Menționăm că, copiii sunt examinați în afara fluxului adulților în prezența părinților sau organului de tutelă și curatelă, cu respectarea particularităților de examinare a pacienților de această vârstă, fapt menționat în cadrul reportajului și de șeful secției dr. Aurel Vicol. Recunoaștem că toate geamurile blocului administrativ de la nivelul I sunt securizate prin intermediul gratiilor, măsură de pază la care s-a recurs după câteva spargeri și furtul bunurilor Centrului. În acest context atenționăm că în încăperile de lucru ale Centrului se păstrează documente medicale, dosare corpuri delicte și alte probe. Însă, această situație este caracteristică multor instituții publice și neguvernamentale din țară, fapt care nu periclitează buna desfășurare a activității acestora.
În ce privește condițiile desfășurării actului medico-legal, subliniem că personalul angajat în examinarea copiilor a beneficiat de instruiri specializate în acest sens, fapt confirmat în cadrul reportajului și de Rodica Corețchi-Mocanu, coordonator programe asistenţă psiho-socială la Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC). Mai mult, pentru conștientizarea lacunelor de sistem și întreprinderea măsurilor îmbunătățirii prestației medico-legale, atât personalul medico-legal, cât și conducerea CML a participat la numeroase mese rotunde, ateliere de lucru și alte foruri consacrate violenței în familie, împotriva femeilor și copiilor, organizate de diverse instituții internaționale (OMS, Ambasada SUA în Moldova ș.a.) și naționale (MS, ME), inclusiv din sectorul neguvernamental (Centrul de Drept al Femeilor, RCTV Memoria, La Strada ș.a.).
Cu referire la cele invocate de dna Ludmila Popovici, director executiv al CRVT „Memoria”, afirmăm că persoanele vii sunt examinate de medicii legiști atâta timp cât este necesar pentru a elucida toate circumstanțele incidentului și consecințele acestuia. În caz de necesitate, persoanele sunt îndreptate pentru consultații la diferiți specialiști medicali, concluziile medico-legale fiind elaborate doar după obținerea rezultatelor consultațiilor și în baza acestora. Totodată, evaluarea consecințelor fizice ale violenței ține de competența expertizei medico-legale, care nu împiedică nicidecum dispunerea altor expertize judiciare, inclusiv a celei psihologice.
Suntem de acord cu opinia exprimată în cadrul interviului de către Daniela Misail-Nichitin, director de programe la CI ”La strada” și suntem deschiși pentru instruirea continuă a medicilor legiști în cele mai diverse domenii conexe, fapt demonstrat în repetate rânduri.
Fără a neglija stresul suportat de orice persoană, inclusiv un copil, în incinta și pe teritoriul Centrului de Medicină Legală, în cadrul reportajului am sesizat o situație contradictorie. Astfel, reportajul a fost, în mare măsură, focusat pe stresul pe care-l suportă copiii în procesul examinărilor medico-legale, fapt care vine în contradicție cu imaginile video realizate ale unui copil ce se plimbă nestingherit pe teritoriul CML (video 1 – ”Unde se face expertiza medico-legală a copiilor abuzați” sec. 02-06; video 2 – ”Interviu cu Rodica Corețchi-Mocanu”, sec. 2.52-3.04).
Am rămas stupefiați de faptul că s-au realizat filmări video ale încăperilor și teritoriilor Centrului de Medicină Legală fără permisiunea conducerii instituției, chiar dacă au fost avertizați de dl A. Vicol despre interdicția filmării. Mai grav este, în viziunea noastră, că în imagini apar subiecți cu caracter confidențial precum documente medicale, cauze penale, angajați ai CML și altor instituții, automobile cu numărul de înregistrare, vizitatori. Situația dată contravine serios valorilor protejate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, motiv pentru care ne considerăm obligați să sesizăm această instituție în vederea verificării legalității acțiunilor autorilor reportajului.
La fine, în lumina celor reflectate considerăm că reportajul a avut un caracter tendențios și a deformat unele aspecte, în așa mod creând opiniei publice emoții negative legate de expertiza medico-legală. Până și titlul acestui reportaj lasă loc de interpretări echivoce și conține, după noi, efecte manipulatorii, ce contravin principiilor eticii jurnalistului. Astfel, titlul poate lasă, la prima vedere, o impresie a copiilor bătuți sau violați în expertiza medico-legală, adică într-o subdiviziune a CML. Considerăm că și sintagma ”lângă morgă”, utilizată în titlu, orientează negativ cititorul chiar de la începutul reportajului.
Regretăm mult că, o asemenea problemă importantă cum este cea a realizării dreptului victimei violenței sexuale la o justiție echitabilă, inclusiv prin intermediul expertizei medico-legale, a fost interpretată distorsionat. Nu neglijăm rolul sectorului neguvernamental în protejarea drepturilor cetățenilor țării, însă nu este potrivită promovarea acestuia din contul defăimării instituțiilor publice.

 

Stimaţi colegi!

Cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului, din numele colectivului Centrului de Medicină Legală, Vă urăm mari succese în munca nobilă căreia Vă dedicaţi cu dăruire de sine, realizări profesionale cât mai remarcabile şi aprecierea cetățenilor. Existenţa zilei unei profesiuni denotă respectul şi recunoştinţa societăţii adusă acestor specialişti. În acest sens, pe bună dreptate, meritaţi omagiul societăţii, întrucât sunteţi profesioniştii, care, prin muncă asiduă, staţi la straja sănătăţii societăţii noastre. Vă dorim să Vă bucuraţi mereu de gratitudinea cetățenilor !

 

Cu deosebit respect,

 

Directorul CML

Valeri SAVCIUC

COMUNICAT DE PRESĂ

        În legătură cu acțiunea de protest desfășurată în fața blocului administrativ al Centrului de Medicină Legală considerăm necesar a preciza următoarele.

Pe data de 14.03.2016 protestatarul a fost primit în audiență la directorul CML și a invocat refuzul medicului legist al secției raionale Cahul de a-i înmâna raportul de expertiză medico-legală ce-l viza. Medicul legist a explicat că la data de 12.03.2016, în temeiul ordonanței emise de Ofițerul superior de urmărire penală al IP Cahul, l-a examinat pe protestatar și a întocmit raportul de expertiză medico-legală pe care l-a înmânat personal ultimului pentru prezentare ofițerului de urmărire penală. Acest fapt era confirmat prin semnătura aplicată de protestatar în registrul expertizelor (constatărilor) medico-legale privind persoanele. Mai mult, la solicitarea conducerii CML Ofițerul de urmărire penală a informat în scris că ”… raportul de expertiză medico-legală din data de 12.03.2016 a fost prezentat la Ofițerul de urmărire penală de către protestatar personal la data de 12.03.2016, fiind anexat la materialele cauzei penale…”. Prin urmare, afirmațiile petiționarului privind refuzul înmânării raportului medico-legal nu și-au găsit confirmarea.

În conformitate cu actele normative, raportul medico-legal se elaborează în 2 (două) exemplare (original şi copie). Exemplarul nr.1 al raportului (considerat original) se prezintă ordonatorului expertizei, iar exemplarul nr.2 (considerat copie) se arhivează în secția medico-legală. Din contextul expus rezultă că Centrul de Medicină Legală nu are în posesie originalul raportului, ci doar copia acestuia. La insistența protestatarului de a obține raportul de expertiză, i s-a propus în cadrul audienței eliberarea unei copii autentificate de pe exemplarul nr.2 al raportului, propunere pe care a refuzat-o categoric, solicitând doar originalul.

La data de 7 aprilie curent, protestatarul a depus o plângere în scris, insistând asupra furnizării raportului medico-legal în original. Centrul de Medicină Legală a examinat în regim prioritar petiția și, exprimându-și repetat disponibilitatea de a-i furniza copia autentificată a raportului de expertiză medico-legală, la 08.04.2016 a expediat prin scrisoare cu aviz recomandat petiționarului un răspuns la care a anexat copia autentificată a raportului și copia notei informative a Ofițerului de urmărire penală din care rezultă că protestatarul a prezentat personal originalul raportului de expertiză medico-legală la IP Cahul.

Director Valeri SAVCIUC

   Medicina legală este o ştiinţă medicală fundamentală care, soluţionând probleme de ordin medico-biologic din practica judiciară, elaborează concluzii ştiinţifice, argumentate prin date obiective, în scopul stabilirii adevărului socio-juridic. Rezultatele expertizelor medico-legale sunt indispensabile în investigarea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanei, reprezentând un mijloc de probă fără de care asigurarea protecţiei drepturilor omului devine dificilă.
Prin intermediul cercetărilor sale (inclusiv ştiinţifice), medicina legală contribuie la realizarea profilaxiei traumatismelor şi morţii violente, susţine calitatea asistenţei medicale.
Serviciul medico-legal în Republica Moldova este reprezentat de Centrul de Medicină Legală, care are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiţiei prin efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale. În activitatea sa Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003, Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul de procedură civilă nr.255-XV din 30 mai 2003, Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.58 din 04.02.2010, normele dreptului internaţional şi alte acte normative.
În componenţa Centrului intră secţii republicane, amplasate în capitală, şi teritoriale, existente în toate centrele raionale ale republicii şi municipii, precum Chişinău, Bălţi şi Tighina. Fiecare secţie teritorială este pusă în serviciul comisariatelor de poliţie, procuraturilor, instanţelor de judecată şi populaţiei din unitatea teritorial-administrativă respectivă. În cadrul acestor secţii teritoriale pot fi examinate atât persoanele şi documentele lor medicale, cât şi cadavrele. Toate cercetările medico-legale de laborator se realizează în cadrul secţiilor republicane specializate.
Activitatea Centrului este realizată de director – Valeri SAVCIUC şi vicedirector – Andrei Pădure. Organul colegial de coordonare a activităţii şi a dezvoltării de perspectivă a Centrului în plan organizaţional-metodologic şi clinico-ştiinţific este Consiliul administrativ. Centrul de Medicină Legală, fiind bază clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău, contribuie la desfăşurarea procesului de învăţământ medical şi mediu din republică şi astfel – la formarea cadrelor de specialişti. Un aport deosebit în executarea cercetărilor medico-legale şi formarea specialiştilor medicali şi juridici calificaţi este adus de catedra Medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu», colaboratorii căreia inclusiv participă la efectuarea celor mai complicate expertize, acordă suport metodologic şi consultativ, realizează cercetări ştiinţifice.